Pogoji poslovanja

Cenik in splošni pogoji objave oglaševanja in objave popusta

O portalu www.mestougodnosti.si

Mestougodnosti je krovni portal, ki omogoča prikazovanje popustov in akcij, ločenih po slovenskih mestih in po posameznih kategorijah. Uporabniki portala www.mestougodnosti.si dobijo podroben vpogled o ponudniku blaga ali storitve na način kdo in kaj ponuja ter kje se popust lahko uveljavlja. Velikost popusta je predstavljena v odstotkih (%) ali vrednostno v evrih.

Stranka, ki si želi pridobiti popust na določenem izdelku ali storitvi si preko portala www.mestougodnosti.si natisne kupon ugodnosti. Ponudnik popusta ob predložitvi kupona ugodnosti le-tega prizna stranki pri nakupu. Popusti se ne seštevajo, razen če ponudnik popustov to izrecno ne izpostavi.


Podaljševanje ali spreminjanje akcij in popustov

Ponudnik popustov ali akcij preko spletnega obrazca na www.mestougodnosti.si odda osnovne podatke o pravni osebi ter podatke o storitvi ali izdelku, ki bo vpisn na spletni portal znotraj izbranega slovenskega mesta in izbrane kategorije za obdobje enega leta.

Po pretečenem enoletnem obdobju se proti plačilu ponudnik popustov lahko ponovno odloči za ponovno objavo.

Cene vpisa, objav različnih akcij znotraj enoletnega obdobja in tudi oglaševanja so posebej predstavljene v objavljenem cenika na portalu www.mestougodnosti.si .


Vnos, prikaz dogodkov in obvestil

Vsem, ki aktivirajo uporabniški račun na Poslovnem oglasniku je v administratorskem vmesniku omogočena storitev vnosa dogodkov ali prireditev. Z vpisom dogodka se ta avtomatično shrani v koledar dogodkov in prireditev, ki je viden in na voljo vsem uporabnikom Poslovnega oglasnika. Sistem prikazovanja dogodkov in prireditev v napovedniku je prenastavljen na način, da prikazuje zadnjih 10 objav pred iztekom dogodka. Ko se dogodek oz. prireditev zaključi, ga nadomesti prvi naslednji dogodek na čakalni listi. Dogodki se periodično menjavajo v 6 sekundnih intervalih.

V primeru, da naročnik želi plačljivo storitev objave obvestil v napovedniku imajo te objave prednost pred brezplačnimi objavami. Cene plačljivih objav so predstavljene v ceniku oglaševanja.


Odgovornost glede objavljenih popustov in akcij

Cobit d.o.o. omogoča zgolj tehnično platformo za delovanje spletnega portala www.mestougodnosti.si  in za vsebino, blago in storitve ponudnikov ne odgovarja. Vsako od podjetij, ki ponuja storitve ali blago, to oglašuje v svojem imenu in za svoj račun. V primeru ravnanja v nasprotju s tem določilom, lahko podjetje Cobit d.o.o brez povračila kakršnih koli stroškov oglas izbriše in onemogoči nadaljnjo uporabo spletnega portala ponudniku, ki je kršil določila splošnih pogojev.

Cobit d.o.o. ne nastopa v vlogi pogodbenega obdelovalca osebnih in drugih podatkov, ki se nahajajo v okviru ponudnika popustov in akcij na www.mestougodnosti.si .

Ponudniki akcij in popustov ter oglaševalci na spletnem portalu www.mestougodnosti.si  uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Podjetje Cobit d.o.o. ne nudi nobenih garancij, povezanih z oglaševanimi storitvami oziroma izdelki in storitvami, ki so v ponudbi.

Za točnost, zanesljivost in natančnost informacij je odgovoren izključno ponudnik blaga oziroma storitve. V kolikor kateri koli ponudnik v zatrjuje drugače ali celo zavaja z akcijami in popusti si podjetje Cobit d.o.o. pridržuje pravico, da nemudoma umakne oglas brez kakršnih koli povračil stroškov oziroma poplačila morebitne tako nastale škode tretjim osebam.


Prijava napak in odprava napak

Morebitne napake v delovanju portala www.mestougodnosti.si  je naročnik dolžan nemudoma sporočiti preko kontaktnega obrazca. Cobit d.o.o. se obvezuje napake odpraviti v razumnem roku.


Izbris neprimernih vsebin

Cobit d.o.o. ne prevzema nikakršne odovornosti za objavljene vsebine.

Cobit d.o.o. si pridržuje pravico umakniti neprimerne, žaljive in moralno sporne oglase oziroma oglase za katere umik zaradi teh razlogov zahteva tretja stranka. V primeru umika kataloga oziroma posameznih oglasov zaradi neprimerne vsebine, Cobit d.o.o. ni dolžan stranki povrniti kakršne koli stroške, vključno s stroški zakupa prostora ali stroški, ki bi nastali kot posledica dejanja umika neprimerne vsebine.


Varovanje podatkov

Cobit d.o.o. se zavezuje k varnemu in skrbnemu ravnanju z vsemi poslovnimi in osebnimi podatki, s katerimi bi se seznanil v okviru sklepanja pogodb in zagotavljanja tehnične platforme za delovanje portala Mestougodnosti. Tako pridobljenih podatkov Cobit d.o.o. ne bo posredoval tretjim osebam, z izjemo, kadar te podatke zahtevajo pristojni organi na osnovi zakonodajnih pristojnosti v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.


Avtorske pravice 

Spletni portal www.mestougodnosti.si je last podjetja COBIT d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.

Avtorske pravice in razvita tehnologija so last podjetja Cobit d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitekura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Kakršno koli kopiranje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Cobit d.o.o. je prepovedano.